Daňové priznanie

Oznam starostky obce Sokoľ:
Vážení občania,
oznamujeme vám, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN obce č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti a VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov je každý občan povinný: do 31. januára 2015, nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dané zmeny je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v Sokoli počas stránkových dní.

Priznanie podáva:

  • každý, kto sa v roku 2014 stal novým vlastníkom nehnuteľností.

Čiastkové priznanie podáva:

  • každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností,
  • ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2014 pribudli, alebo ubudli,
  • u koho nastali zmeny vo výmere, využití či iné, ktoré vplývajú na určenie dane.