Členské statusy

Prihlášku za člena združenia Sokolie krídla nájdete TU.
Formulár na dar – aj pre „nečlenov“ nájdete TU.

Ako som napísal na nejakom inom miete tejto stránky, čím viacej oficiálnych členov budú Sokolie krídla mať, tým budeme mať spoločne väčšiu silu pri realizovaní našich cieľov. Preto by som bol veľmi rád, keby ste sa stali členmi.

Na každú aktivitu v spoločnosti sú potrebné finančné prostriedky. V združení Sokolie krídla sme pripravili rôzne úrovne členského.

Základné ročné členské je v podstate dostupné pre každého. Ďalšie statusy sú svojim spôsobom „čestné statusy“, aby sme nimi mohli označiť – a tým patrične potvrdiť – tých, ktorí prispeli v ďaleko vyššej miere.

DOSTUPNÉ DRUHY ČLENSTVA A ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

1. Dosiahnutie členstva a členských statusov:
a) Akákoľvek realizovaná platba v prospech združenia sa danému jednotlivcovi pripočítava pre účely pomenovania jeho členstva k jeho predošlým platbám. Výnimkou je len platba za ročné členstvo za rok, ktorý už uplynul.
b) V prípade, že má člen status Ročného člena a rozhodne sa v priebehu platnosti tohto ročného členstva navýšiť svoj status na celoživotné členstvo, od výšky poplatku za príslušné celoživotné člentsvo sa mu odpočíta suma, ktorú zaplatil za toto ročné členstvo.
c) V prípade, že počas ročného členstva nedôjde k zvýšeniu statusu na celoživotné členstvo alebo čestný status – sa pre účely výpočtu celoživotného členstva alebo čestného statusu členské zaplatené za minulé roky nespočítava.
d) V prípade jednorazového finančného príspevku sa členovi tento príspevok automaticky počíta do jeho celoživotného členstva, resp. Čestného statusu.

2. Získavanie členstva a statusov nefinančnými príspevkami:
a) V prípade, že člen poskytne vecný dar, tento je prijatý oproti darovacej zmluve, v ktorej je vyčíslená hodnota predmetného daru. Výbor rozhodne / odobrí výšku, ktorá sa tomuto darcovi započíta do jeho členského statusu.
b) V prípade, že niekto vykoná pre združenie akúkoľvek aktivitu, môže si podať písomnú žiadosť o akceptovanie členského príspevku v hodnote odvedenej práce. Primeranosť výšky schváli v plnej alebo čiastočnej výške výbor. Proti tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.
c) Aj členovia orgánov združenia môžu výboru predkladať návrhy na akceptovanie členského príspevku v hodnote odvedenej práce, pričom primeranosť výšky sa určuje rovnako ako v bode b).

3. Status „Priateľ Sokoľa“:
Status „Priateľ Sokoľa“ je špeciálny status a môže byť priznaný všetkým finančným prispievateľom združenia, ktorý si neželajú stať sa právoplatnými členmi združenia.