Členovia a priatelia

Špeciálny status „Priateľ Sokoľa“

Ide o špeciálny status – typ členstva v občianskom združení Sokolie krídla – ktorý môže byť priznaný všetkým finančným prispievateľom združenia, ktorý si neželajú stať sa právoplatnými členmi združenia.

Člen občianskeho združenia Sokolie krídla

Princípom občianskeho združenia je združovať občanov, ktorých spája nejaký spoločný cieľ, túžba alebo myšlienka; a tento spoločný chcieľ chcú dosahovať spoločne, ako skupina – teda združenie.

Prirodzeným spôsobom prejavu účasti v združení je teda „členstvo“ v združení. Inými slovami, komu sa páčia ciele združenia alebo ten, kto sa za účelom dosahovania svojich cieľov chce spojiť s inými, ktorí majú ciele podobné – stane sa „členom“ združenia. A tak, keď združenie koná v zmysle napĺňania „svojich“ cieľov, v skutočnosti koná v zmysle napĺňania cieľov svojich „členov“.

V Stanovách o.z. Soklie krídla sme jasne zadefinovali pravidlá ohľadom
členstva. Tu sú niektoré z nich:

Členstvo sa zakladá na dobrovoľnosti, členmi združenia môžu byť fyzické
osoby a prostredníctvom delegovaných zástupcov i právnické osoby, ktoré
bez výhrad súhlasia so stanovami, poslaním a cieľmi združenia. Členom
združenia môže byť každá fyzická osoba bez ohľadu na národnosť, pohlavie,
rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne
postavenie. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združení
ani k účasti na jeho činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom
združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že
stojí mimo neho.

Členstvo v združní vzniká na základe doručenia písomnej prihlášky
adresovanej výboru a následného schválenia prihlášky za za člena
združenia na najbližšom zasadnutí výboru. Členstvo vzniká dňom schválenia
výborom v súlade s prvou vetou tohto bodu.

Člen združenia má právo:
podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho aktivitách,
prostredníctvom valného zhromaždenia rozhodovať o činnosti združenia,
voliť a byť volený do orgánov združenia a zúčastňovať sa na ich zasadaní,
obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať
ich o stanovisko, komunikovať v rámci združenia návrhy na zlepšenie činnosti a projekty,
ktoré by mohlo združenie realizovať;

Druhy členstva a členský príspevok pre jednotlivé druhy členstva nájdete
TU: http://www.sokol.sk/clenske-statusy/

Prihlášku za člena občianskeho združenia Sokolie krídla nájdete TU: http://www.sokol.sk/prihlaska-za-clena/ 

Formulár na dar nájdete TU: http://www.sokol.sk/stan-sa-priatelom/