Plány a ciele

POSLANIE ZDRUŽENIA:

Poslaním Združenia je zjednotením síl a potenciálu obyvateľov, rekreantov a priaznivcov obce Sokoľ aktívne spôsobovať skrášľovanie a zlepšovanie obce a postupne a neustále sa tak približovať k ideálnej scéne obce Sokoľ, ktorou je:

a) Obec Sokoľ je krásnou, bezpečnou, čistou, modernou a prosperujúcou obcou, v ktorej je radosť žiť, navštevovať ju, či sa v nej rekreovať;

b) Obec je spravovaná a riadená zástupcami, ktorým záleží na verejných záujmoch, hospodária rozumne a v prospech obce a jej obyvateľov;

c) V obci sa všeobecne dbá na pohodu bývania, kultúru, životné prostredie, slobodu názorov, vierovyznania a ľudské práva všeobecne;

d) Zákony a morálny kódex sú dodržiavané ako oficiálnymi predstaviteľmi obce, tak aj všetkými právnymi subjektami a jednotlivými obyvateľmi, rekreantami a návštevníkmi;

e) Vzťah k súkromnému majetku je všetkými rešpektovaný a vzájomne dbáme na udržiavania a budovanie hodnôt nielen vlastných, ale tiež spoločných (či obecných), čo vedie nielen k všeobecnej estetike obce ale aj k jej lukrativite, čo následne vyúsťuje do neustále rastúcichhodnôt všetkých nehnuteľností v obci ale tiež ku kvalite bývania v obci.

Sokoľský Spravodaj č.1 & pozvánka (kliknite TU).

OBLASŤ PÔSOBENIA:

Združenie bude zabezpečovať dosahovanie cieľov združenia a konečného hodnotného produktu združenia a prostredníctvom svojich aktivít a programov (a prostredníctvom aktivít svojich členov a priateľov) bude prispievať najmä ku:

a) kultúrnemu, spoločenskému, majetkovému, infraštruktúrnemu a všeobecnému zveľaďovaniu obce,

b) zabezpečeniu ochrany a zlepšeniu stavu životného prostredia v obci a blízkom okolí,

c) zvyšovaniu povedomia o ekologických aspektoch hospodárskeho i občianskeho pôsobenia na prostredie v ktorom žijeme,

d) starostlivosti o blízke, resp. súvisiace okolie obce Sokoľ,

e) vzrastu vzájomnej náklonnosti obyvateľov, rekreantov, návštevníkov, priaznivcov i predstaviteľov obce Sokoľ, ale aj menej či viac vzdialených obcí,

f) zvyšovaniu účinnosti, rozumnosti, hospodárnosti a efektívnosti konania predstaviteľov obce,

g) zvyšovaniu povedomia Sokoľčanov o účinkoch omamných látok (vrátane pouličných či legalizovaných drog a alkoholu) a psychotropných látok (nelegálnych i legálnych) a v prípade potreby (i z preventívnych dôvodov) aj o spôsoboch zbavovania sa závislosti na nich,

h) zvyšovaniu všeobecných ľudských kvalít všetkých Sokoľčanov, vrátane právnej, a ekonomickej uvedomelosti, sociálnej znášanlivosti, gramotnosti, morálnej úrovne,

i) zásadným zmenám v myslení a konaní ľudí vo vzťahu k svojmu zdraviu, k životnému prostrediu, rastlinným a živočíšnym druhom a ich ekosystémom, rozvíjať poznatky a informovanosť o životnom prostredí a zdravom životnom štýle a zvrátiť negatívne trendy v tejto oblasti.