Plánované projekty

Spektrum aktivít združenia Sokolie krídla je veľmi široké a jeho podstatou je, aby tieto aktivity prispievali k napĺňaniu cieľov združenia.

Realizácia jednotlivých programov sa bude vždy odvíjať od ich aktuálnosti a požiadaviek členov združenia.

Predbežne ustanovil Výbor združenia dňa 4.12.2014 nasledovné programy:

 1. Program: Eliminácia voľne sa pohybujúcich psov po obci Sokoľ.
 2. Program: Zabezpečenie osvetlenia celej obce Sokoľ, vrátane záhradkárskej časti.
 3. Program: Zlepšenie odvozu komunálneho odpadu
 4. Program: Eliminácia zápachu z „kanalizačných“ výpustí niektorých domov
 5. Program: Zavedenie kanalizácie v obci
 6. Program: Vyčistenie okolia Sokoľa / zabezpečenie stálej čistoty okolia
 7. Program: Zlepšenie / renovácia komunikácií (ciest)
 8. Program: Kontrola hospodárenia s verejnými financiami obce
 9. Program: Získanie výhod pre členov združenia (zľavy a akcie rôznych spoločností)
 10. Program: Internetová stránka združenia
 11. Program: Zavedenie spoločenských a výročných akcií obce Sokoľ
 12. Program: „Blší trh“ obce Sokoľ

Keďže sa medzičasom zmenil zastupiteľský výbor obce, je veľmi pravdepodobné, že aktuálnosť programov, ktoré si zaumieni riešiť Združenie sa zmení. Za predpokladu, že sa iniciatívy chopí samotná obec sa občianske združenie určite nebude usilovať o duplicitu v predmetnej aktivite. Ak to bude potrebné, predstaviteľom obce pomôžeme a vyberieme si na realizáciu taký program, ktorý obec nevie alebo nemá priestor riešiť. Stanovy nášho združenia nám umožňujú venovať sa skutočne rôznorodým oblastiam. Za účelom približovania sa k “ideálnej scéne obce Sokoľ” (ktorú sme uverejnili TU) umožňujú Stanovy združenia nasledovné – citujem zo Stanov združenia:

Za týmto účelom Združenie najmä:

1. usiluje sa propagáciu osvety a vzdelávania ohľadom ochrany zdravia, zdravého životného štýlu, prevencie toxikománií, ochrany životného prostredia, o zabezpečenie všeobecnej podpory verejnosti v prospech poslania a cieľov združenia,

2. po stabilizácii svojho postavenia na území obce Sokoľ bude vyvíjať činnosť a za účelom spolupráce pri dosahovaní poslania a cieľov združenia osloví fyzické a právnické osoby v rámci celého územia Európy,

3. rozširuje vzdelávacie materiály a pomôcky prispievajúce k zveľaďovaniu obce po stránke kultúrnej, spoločenskej ale i majetkovej či infraštruktúrnej. Rozširuje tiež vzdelávacie materiály a pomôcky pripsievajúce k zabezpečeniu ochrany a zlepšovaniu životného prostredia v obci aj blízkom i vzialenejšom okolí,

4. o ochrane zdravia, zdravom životnom štýle a ochrane pred rôznymi druhmi závislostí, o stave a podmienkach životného prostredia v blízkej i vzdialenejšej lokalite obce Sokoľ a o riešení jeho problémov,

5. vykonáva aktivity v oblasti styku s verejnosťou a získavania prostriedkov na svoju činnosť,

6. v rámci svojich možností rôznymi dostupnými prostriedkami podporuje vzdelávanie občanov, príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín najmä na území obce Sokoľ v oblastiach svojej činnosti,

7. vydáva propagačné materiály za účelom dosiahnutia svojho poslania,

8. v prípade potreby realizuje a zhromažďuje výskumy, propaguje svoje aktivity a oboznamuje s nimi verejnosť, v prípade potreby realizuje aj informačnú a poradenskú činnosť,

9. získava finančné prostriedky, organizuje sponzorskú a hospodársku činnosť za účelom získania prostriedkov na realizáciu svojho poslania,

10. poriada a organizuje športové podujatia pre deti, mládež a dospelých za účelom priaznivého pôsobenia na ich povedomie ohľadom ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie toxikománií,

11. poriada a organizuje stretnutia, zasadnutia a kongresy pozvaných domácich a zahraničných hostí prispievajúcich k zviditeľneniu a prezentovaniu úloh združenia doma a v zahraničí.

Ing. Peter Kokoľus
Predseda
Sokolie krídla