Návrh na nový projekt

V Stanovách združenia sme stanovili Práva členov združenia.

Každý člen združenia má právo:

  1. podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho aktivitách,
  2. prostredníctvom valného zhromaždenia rozhodovať o činnosti združenia,
  3. voliť a byť volený do orgánov združenia a zúčastňovať sa na ich zasadaní,
  4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
  5. komunikovať v rámci zdruzenia návrhy na zlepšenie činnosti a projekty, ktoré by mohlo združenie realizovaať
  6. (komunikáciu v rámci združenia a podávanie návrhov členov stanoví vnútorný predpis združenia),
  7. vystúpiť zo združenia.

V Organizačnom poriadku združenia sme potom ďalej stanovili nasledovné:

Kapitola III – Interná komunikácia:

1. Každý člen združenia má právo komunikovať nejaké zlepšenie činnosti, či projekt, ktorý by sa mohol realizovať.

2. Toto právo je člen združenia oprávnený vykonávať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke združenia. Hlavnými zásadami internej komunikácie sú tieto:
a) Zásada členstva: návrhy podávajú iba členovia združenia.
b) Zásada konkrétnosti: Podáva sa tzv. Úplný Návrh Člena (UNČ), kde navrhovateľ presne špecifikuje problém a navrhne naň riešenie, pričom tento návrh je ÚPLNÝ (neabsentujú v ňom žiadne špecifiká, a tak je konštruktívnym návrhom, na rozdiel od návrhu, ktorý je možno zaujímavý, no v prvom rade by zamestnával prijímateľa návrhu potrebou zisťovania detailov a doplnenia informácií).

3. Formulár UNČ je špecifikovaný v Prílohe č. 1 Oganizačného poriadku.

Formulár UNČ si môžete stiahnuť TU.

Vyplnený ho v pdf formáte zašlite na nas@sokol.sk alebo ho doručte vytlačený do sídla združenia.

O členstvo v združení môžete požiadať TU.